Well Log List

Well Logs include:

Abu Amood East-1
Abu Amood-2
Abu Amood-3
Abu Amood-4
Abu Amood-5
Abu Amood-A
Ain Zalah-14
Ain Zalah-15
Ain Zalah-16
Ain Zalah-19
Ain Zalah-22
Ain Zalah-23
Ain Zalah-24
Ain Zalah-7
Akkas-1
Akkas-2
Alan-1
Alan-2
Anah-2
Atshan-1
Bai Hassan-10
Bai Hassan-13
Bai Hassan-14
Bai Hassan-22
Bai Hassan-23
Bai Hassan-6
Bai Hassan-80
Bai Hassan-81
Bai Hassan-86
Butmah-11
Butmah-15
Butmah-2
Butmah-7
Chemchemal-2
Demir Dagh-1
Diwan-1
Dujaila-1
Fallujah-1
Ghalaisan-1
Gilabat-1
Gilabat-2
Gullar-1
Gusair-1
Injana-5
Jabal Hamrin-1
Jabal Kand-1
Jambur-13
Jambur-2
Key-hole KH-51
Khabbaz-1
Khlessia-1
Kifl-1
Kifl-2
Kifl-3
Kirkuk - 246
Kirkuk-109
Kirkuk-115
Kirkuk-116
Kirkuk-117
Kirkuk-130
Kirkuk-175
Luhais-1
Makhmur-1
Makhul-2
Masuriya-2
Mileh Tharthar-1
Mityaha-1
Mushorah-1
Mutriba-1
Nafatah-1
Nahr Umr-3
Najmah-29
Nassiriya-1
Nassiriya-2
Nassiriya-3
Nassiriya-4
Nassiriya-5
Pulkhana-5
Qalian-1
Qara Choq-1
Qasab-12
Qasab-2
Qayara-55
Quwair-2
Rachi-1
Ratawi-1
Raudhatain-1
Rumaila-21
Rumaila-4
Safawi-1
Salah Al-Dien-3
Samarra-1
Samawa-1
Sassan-1
Shawiya-1
Sheikh Ibrahim-1
Taq Taq-1
Tuba-1
Ubaid-1
West Kifl-1
Zubair-1
Zubair-24
Zubair-31
© 2017 All rights reserved, Bayphase Ltd | Intranet | Site Map